DatabankVaktherapie

Consensus based Module Basis - Zachtjes balen met Toontje: regulatie van spanning en boosheid bij frustratie.

Deze behandelmethodiek richt zich op kinderen (van 6 tot en met 9 jaar) èn hun ouders die problemen ervaren met het reguleren van spanning en boosheid bij frustratie van het kind. Deze methodiek wordt specifiek ingezet op het kind èn diens ouder(s). Door middel van een vraaggesprek en spelobservatie met ouder en kind worden beschermende en belemmerende factoren bij het reguleren van boosheid en spanning geïnventariseerd. Deze factoren worden vervolgens in een terugkoppeling met ouders besproken en daarna wordt hen een behandelvoorstel gedaan. Hierna volgt een psycho-educatie sessie voor ouders over regulatie van spanning en boosheid aan de hand van afbeeldingen van een spanningsmeter en een boosheidsmeter. Daarna volgen er 5 ouder-kind speelsessies samen met de therapeut die interventies pleegt met behulp van schildpad-handpop Toontje. Toontje schildpad worstelt met regulatie van spanning en boosheid en vraagt het kind en de ouder om raad. Samen oefenen ze door praten en spelen, met specifiek gewenst gedrag bij frustratie om de omgang met spanning en boosheid te verbeteren. Tot slot wordt er in een evaluatie met ouders bekeken wat gewerkt heeft en wat in de toekomst nodig is om de regulatie van spanning en boosheid langdurig te versterken. Zowel de ouder(s) als het kind ervaren na 9 sessies meer ontspanning en meer vertrouwen in eigen competentie bij frustratie van het kind: zij zijn in staat escalerend gedrag van het kind te doorbreken en te reguleren.