Erkenning en accordering

In de databank vaktherapie staan interventiebeschrijvingen van de verschillende vaktherapeutische disciplines. Onder een interventiebeschrijving wordt verstaan: het geheel van activiteiten, waarmee hulpverleners specifieke doelen nastreven voor en met cliënten(groepen) met een hulpvraag, om zo een bijdrage te leveren aan het bevorderen en in stand houden van gezondheid en welzijn.

Aanmelden van uw interventie

Om in aanmerking te komen voor publicatie van uw vaktherapeutische interventie in de Databank Vaktherapie kunt u uw interventiebeschrijving indienen via de pagina interventie aanmelden.

Voorwaarden voor aanmelding

Beschrijven van uw interventie

Wanneer u besluit om uw vaktherapeutische interventie te beschrijven en te publiceren in de Databank Vaktherapie, dan dient u deze te beschrijven in één van de vier werkbladen. De verschillende onderdelen van de werkbladen worden toegelicht in de handleiding interventiebeschrijvingen vaktherapeutische beroepen. Deze handleiding geeft tevens informatie over de door u te maken keuzes (product/module) en het niveau van onderbouwen (basisniveau of plusniveau).

Beoordeling van uw interventie

Wanneer een interventie wordt aangemeld bij de CPMO wordt beoordeeld of de interventie voldoet aan de voorwaarden voor aanmelding.

Als een interventiebeschrijving aan deze voorwaarden voldoet gaat de interventie het traject van beoordeling en feedback in. Dit betekent dat twee vaktherapeuten, die zitting hebben in de feedbackcirkel en getraind zijn in de opbouw en samenhang van interventiebeschrijvingen, uw inzending lezen en van feedback voorzien.

Gedurende het feedbacktraject krijgt u vanuit de CPMO een contactpersoon toegewezen. Deze biedt u ondersteuning tijdens het schrijven en zal uw aanspreekpunt zijn voor vragen en tevens de feedback aan u terugkoppelen.

Accordering van uw interventie

Wanneer een interventiebeschrijving het feedbacktraject heeft doorlopen, wordt de interventie ingediend bij de commissie voor accordering. Hierbij wordt gekeken of de interventie voldoet aan alle gestelde criteria, zoals hantering van het werkblad, de onderlinge samenhang en het niveau (basis/plus). Na accordering volgt publicatie in de Databank Vaktherapie.